Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterMedia - Dawid Pieron, ul. Młody Orzeł 1/17, 28-440 Działoszyce, zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe Administratora: [email protected], tel. 505 104 397.

2. Pani/Pana Dane osobowe  mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a.       w celu niezbędnym do wykonania umowy łączącej Administratora z Panią/Panem, lub w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania związane z naszymi usługami, ofertą, cennikiem (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.      w celu  niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości, z prawa podatkowego, m.in w zakresie w jakim obowiązki te dotyczą przechowywania przez Administratora informacji i dokumentów po zakończeniu umowy (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit c RODO),

c.       w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora a w szczególności w celach: archiwalnym, wewnętrznych potrzeb statystycznych, tworzenia kopii zapasowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, w celu niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie - w celu prowadzenia postepowań spornych a także postepowań przed organami władzy publicznej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

3. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim te dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:

a.       związanym łączącą Panią/Pana umową z Administratorem - przez okres obowiązywania tej umowy, w przypadku gdy umowa nie została zawarta, przez okres 3 lat od dnia zebranych danych ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,

b.      niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres 5 lat wynikający z ustawy o rachunkowości, ustawy prawo podatkowe, chyba, że w poszczególnych przypadkach przepisy przewidują dłuższy okres,

c.       realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (opisanych w pkt 2 lit c powyżej)- przez okres 10 lat (chyba, że przepisy przewidują krótszy okres) w przypadku gdy strona umowy z Administratorem jest osoba fizyczna, 3 lat gdy strona umowy z Administratorem jest przedsiębiorca.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a.  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

b. organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. Urzędom Skarbowym, Urzędom Kontroli Skarbowej,

c. podmiotom i organom niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy np. kancelariom prawnym, kancelariom komorniczym, firmom windykacyjnym, sadom i prokuratorom w przypadku prowadzonych postępowań.

5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

a.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
- został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych,
- została cofnięta przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych   w przypadku gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych
-przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
- został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu

e.       prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Pani/Pan ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu Administratorowi gdy jest to technicznie możliwe

f.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora

g.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – o ile Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odpowiedzi na Pani/Pana pytanie oraz brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Administratorem.